Vertrouwenspersoon

Werkgevers zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Zo moet u aandacht te schenken aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting.

Metis Psychologie biedt de mogelijkheid voor het vervullen van de rol van ‘extern vertrouwenspersoon’ voor bedrijven, instellingen en gemeenten.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Iedere werknemer heeft recht op een veilige en integere werkplek. Echter: soms worden werknemers op hun werk geconfronteerd met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Dan is het prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon.

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag en integriteit.

Wat is ongewenst gedrag precies?

Ongewenst gedrag omvat alles in de omgang en communicatie met elkaar wat als kwetsend wordt ervaren en waardoor iemand zich niet langer veilig voelt op zijn of haar werkplek.

Voorbeelden van ongewenst gedrag

  • Seksuele intimidatie:

Seksueel getinte opmerkingen maken of sms-jes sturen, intieme vragen stellen over iemands privé-leven, seksueel gerichte gebaren maken, vastpakken, arm om schouder leggen, knijpen, zoenen en uiteraard ook aanranding  of verkrachting

  • Pesten

Gedrag dat door een werknemer als negatief wordt ervaren en gericht is tegen één persoon. Bijvoorbeeld vijandig, intimiderend of vernederend gedrag. Die persoon kan zich hiertegen niet langer verdedigen en voelt zich niet meer veilig.

  • Discriminatie

Iemand op een andere wijze behandelen dan een ander op grond van levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, leeftijd, handicap of chronische ziekte

  • Agressie, Geweld & Intimidatie

Uitschelden, beledigen, schoppen, slaan, bedreigen, intimideren, onder druk zetten, thuissituatie bedreigen en het beschadigen van eigendommen

Wat verstaat men onder ‘integriteit’?

Men kan bij de vertrouwenspersoon ook melding maken van vermoedens van misstanden: het gaat daarbij om zaken die schade doen aan de organisatie, zoals bijvoorbeeld diefstal, machtsmisbruik, schenden van regels, niet integer gedrag.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang van de werknemer die melding maakt van ongewenste omgangsvormen of vermoedens van misstanden. Bij de vertrouwenspersoon kan de melder ‘veilig’ zijn verhaal kwijt: de vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Vervolgens kijkt de vertrouwenspersoon samen met de melder wat zijn of haar wensen zijn: is er een oplossing in de informele sfeer mogelijk? De vertrouwenspersoon kan ook begeleiding bieden bij melding aan de leiding en eventueel doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.

BELANGRIJK: De vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met uw melding: er is een geheimhoudingsplicht. Uitgezonderd zijn echter ambtsmisdrijven of zware strafbare feiten, waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt. De naam van de melder blijft in dat geval alleen bij de vertrouwenspersoon bekend!